Meedenken, meepraten, mee investeren?

Soms is er sprake van direct omwonenden die zicht hebben op het beoogde zonneveld. De initiatiefnemer is verplicht hen te betrekken zodra er een aanvraag is ingediend. Wat verwachten initiatiefnemers en ‘buren’ van elkaar. Hoe zou de installatie er uit gaan zien en zo goed mogelijk worden ingepast. Willen de buren liever het zonneveld afschermen? Kunnen de buren wellicht mee investeren?

De gemeenteraad heeft de voorkeur uitgesproken dat ook andere geïnteresseerden uit het gebied zo goed mogelijk worden betrokken. En dat waar mogelijk inwoners van Houten kunnen participeren in de zin van mee investeren in het zonneveld.

Is er formele inspraak mogelijk op een initiatief?

Ja. Initiatieven voor zonnevelden doorlopen de gebruikelijk aanvraagprocedure voor een Omgevingsvergunning. Soms is er ook een wijziging van het bestemmingsplan nodig.

  • De eerste stap is dat de initiatiefnemer een principeverzoek indient. De gemeente gaat zich buigen over de plannen en de beoogde locatie. En reageert naar de initiatiefnemer. Deze fase is niet openbaar.
  • Als daarna de initiatiefnemer een vergunningaanvraag indient, dan wordt deze formeel bekend gemaakt. Bekendmaking is via de reguliere kanalen én op deze website (plannen in de buurt en op de pagina over het betreffende gebied).
  • U kunt inspreken via de formele route. Direct omwonenden met zicht op de beoogde locatie worden direct en actief betrokken door initiatiefnemer. Dit gebeurt in samenspraak met de gemeentelijke gebiedscoördinator.

Is er inspraak mogelijk op dit hele uitnodigingskader?

Dit uitnodigingskader heeft geen formele juridische status. Het biedt wel inzicht in hoe de gemeente denkt over ruimte voor zonnevelden. Het is vastgesteld op 28 november 2017 voor wat betreft de randvoorwaarden en tijdelijke plafonds. Verder is het een dynamisch document dat steeds wordt aangevuld met relevante informatie.

U kunt reageren op het uitnodigingskader maar ook op een voorgenomen initiatief door contact op te nemen met het team Duurzaamheid.