Weidevogels

Ook in de omgeving van Houten neemt het aantal weidevogels sterk af. Denk aan de grutto, kievit, tureluur en scholekster. Dit komt door verlaging van grondwater, intensivering van de landbouw en natuurlijke predatie. Door te vroeg maaien gaan nesten verloren en er is te weinig dekking voor jonge vogels. Het maaien half mei valt midden in de eerste geboortegolf van de Grutto.

Door teveel kunst/drijfmest en bij bepaalde grassoorten is er te weinig bodemleven en daarmee te weinig voedsel voor jonge vogels. Ruige mest is juist gunstig voor het bodemleven. Enkele agrariërs maakten de afgelopen jaren afspraken met provincie en gemeente om het maaien en bemesten aan te passen speciaal voor de broedende weidevogels.

Impact zonnevelden op weidevogels

Opgaande elementen in het landschap zoals bomen, heggen, huizen en hoogspanningsmasten vormen ideale broed- en uitkijkposten en sluiproutes voor predatoren. Het broedsucces van weidevogels in de nabijheid van opgaande elementen in het landschap is lager. Weidevogels mijden daarom deze opgaande elementen.

Het vogelonderzoeksinstituut Sovon Vogelonderzoek Nederland geeft aan dat diverse soorten weidevogels dan ook niet zullen broeden in een zone van 200 à 300 meter van opgaande elementen in het landschap zoals zonnepanelen. Anderen durven er wel te broeden maar zullen daar minder succesvol in zijn.

De gemeente houdt daarom rekening met de locatie van zonnevelden in relatie tot bekende plaatsen waar weidevogels broeden. Voor initiatiefnemers geldt een onderzoeksplicht in diverse gebieden.

 

Impact afscherming op kleine fauna

Soms verbetert de landschappelijke inpassing door afscherming van het zonneveld. Hierover wordt samen met omwonenden besloten. Ook vanwege veiligheid wordt soms voor een afscherming of hekwerk gekozen. Deze verstoort de vrije doorgang voor kleine fauna.