Nieuwe Hollandse Waterlinie

De Nieuwe Hollandse Waterlinie was lange tijd het ‘geheime wapen van Nederland’. De forten, inundatievelden en schootsvelden zijn van groot cultuurhistorisch belang. Binnen de schootsvelden is de openheid en een beperkte hoeveelheid bebouwing een kernkwaliteit, evenals het groene en landelijke karakter van de inundatiekommen.

Van belang is niet alleen het beschermen maar ook ontwikkelen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, zoals blijkt uit het document kernkwaliteiten van de Hollandse Waterlinie.

Heritage Impact Assessment

Vanwege de uitzonderlijke universele waarden is de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) genomineerd om in 2020 te worden aangewezen als UNESCO werelderfgoed. Om te beoordelen wat de impact en inpasbaarheid van diverse vormen van duurzame energie is in relatie tot deze waarden is voor de hele NHW en Stelling van Amsterdam een zogenoemde ‘Heritage Impact Assessment’ (HIA) uitgevoerd. Een aanzienlijk deel van het buitengebied van de gemeente Houten ligt binnen de begrenzing van de NHW. Initiatieven voor zonnevelden binnen deze begrenzing moeten met de provincie worden gesproken om te bezien of en hoe inpassing mogelijk is. Kijk hier voor de begrenzing van de NHW.

download rapport energietransitie - nieuwe hollandse waterlinie

Kernkwaliteiten en verboden kringen

De Kringenwet uit 1818 beperkte bebouwing rond schootsvelden. In 1963 is de wet ingetrokken. De ‘verboden kringen’ van 300, 600 en 1000 meter rondom het fort worden nog wel benut bij het afwegen van bouwaanvragen. Ze zijn bijvoorbeeld zichtbaar in de Cultuurhistorische Atlas van de Provincie Utrecht.

 

De wenselijkheid van zonnepanelen binnen de verboden kringen is nog niet bepaald. Het document ‘Kernkwaliteiten’ beschrijft dat de NHW positief staat tegenover eigentijdse ruimtelijke ontwikkelingen. Er is zelfs een hoofdstuk specifiek aan zonnepanelen gewijd. ‘Zonnepanelen hoeven geen aantasting van de kernkwaliteit openheid te betekenen’.

 

Er is nog geen gezamenlijk beeld en nog weinig ervaring. Hoe zorg je voor een goede inpassing zodat panelen de ruimtelijke kwaliteit en eigenheid van het Waterlinielandschap niet aantasten. Kunnen zonnepalen het landschap waar mogelijk versterken? De provincie onderschrijft dit.

 

Op het moment dat zich een initiatief voordoet, zullen deskundigen van diverse disciplines (erfgoed, landschap, duurzaamheid) zich hier over buigen.

Keuze van de gemeente Houten

Forten: de gemeente gaat voorlopig terughoudend om met grotere zonnevelden in de open graslanden die landschappelijk een eenheid vormen met de Forten. Met name aan de oostzijde tellen de schootsvelden en inundatievelden zwaar mee (Polder Blokhoven West en Oeverwal Waterlinie). Kleinschalige installaties nabij bebouwing en infrastructuur zijn wel mogelijk.

Aan andere zijden van de forten (zoals Oeverwal Tull) wordt een laag gebiedspercentage én een beperkte hoogte voorgesteld vanwege de NHW en de grote rol van recreatie.

Werken: een minimale afstand van 300 meter wordt voorgesteld.

Zonnepanelen kunnen een onderdeel van de Forten en Werken gaan uitmaken mits zorgvuldig en vormgegeven in overleg met de betrokkenen bij de Hollandse Waterlinie.

Zonnepanelen op en rond monumenten

Zonnepanelen OP het dak van een monumentale woning? De monumentencommissie hanteert richtlijnen vastgelegd in beleidsregels.

 

Panelen NABIJ monumenten: hier zijn nog geen regels voor. Voor reguliere woningen is een opstelling achter de woning vergunningvrij. Indien de opstelling verscholen is vanaf de weg, dan zou een opstelling bij een monument ook mogelijk kunnen zijn. Dit kan zelfs de voorkeur hebben boven zonnepanelen OP een monumentaal dak. Ook op het voorerf van woningen (reguliere en monumentale) kunnen er mogelijkheden voor zonnepanelen zijn wanneer de installatie een eind van de weg af ligt en/of uit het zicht van de weg ligt.

Naar de criteria voor panelen op het dak van monumenten