Sporen in de bodem

De bewoning van Houten kent een zeer lange geschiedenis. Sporen in de bodem getuigen daarvan. Op grond van deze sporen is bekend dat hier al zo’n 4 millennia terug mensen leefden.

De archeologische waarde in de bodem is van belang wanneer voor zonnevelden die een stevige fundering nodig hebben. Meer informatie leest u hieronder en op de gemeentelijke website. Klik op afbeelding voor de Archeologische Maatregelenkaart.

Fundering van zonnevelden

Bij een archeologisch Rijksmonument mag er geen verstoring in de bodem plaatsvinden zonder vergunning. In gebieden waar zich waardevolle archeologie bevindt in de bodem zonder rijksstatus, of waar een verwachtingswaarde is, gelden er grenswaarden qua oppervlak en diepte. Als de fundering van het zonneveld de bodem beïnvloedt over een grotere oppervlakte of een grotere diepte dan de grenswaarde, dan geldt een onderzoeksplicht. Wanneer voor de zonne-installatie een systeem wordt gekozen met ondiepe fundering of alleen bovengrondse bevestiging, dan hoeft archeologie in de bodem geen belemmering te zijn.

Foto: dit type zonne-installatie vergt een stevige fundering.

Meer over onderzoeksplicht

Grenswaarden onderzoeksplicht & vrijstelling

De archeologische maatregelenkaart beschrijft archeologische terreinen en gebieden met een archeologische verwachtingswaarde. Er zijn 5 archeologische categorieën met verschillende vrijstellingseisen voor onderzoek:

 • Categorie 1: archeologisch rijksmonument. Geen enkele verstoring in de bodem toegestaan zonder monumentenvergunning (in bestemmingsplan Archeologie 1 + aanduiding BM)
 • Categorie 2: terrein van archeologische waarde. Verstoringen groter dan 100m2 en dieper dan 0,5m –maaiveld zijn onderzoeksplichtig (in bestemmingsplan Archeologie 1)
 • Categorie 3: gebied met hoge archeologische verwachting. Verstoringen groter dan 500m2 en dieper dan 0,5m –maaiveld zijn onderzoeksplichtig (in bestemmingsplan Archeologie 2)
 • Categorie 4: gebied met gematigde archeologische verwachting. Verstoringen groter dan 5000m2 en dieper dan 1,0m –maaiveld zijn onderzoeksplichtig (in bestemmingsplan Archeologie 3)
 • Categorie 5: gebied met lage of geen archeologische verwachting. Alleen onderzoek bij m.e.r.-plichtige projecten en projecten die onder de tracéwet vallen

Onderzoeksplicht in 5 stappen

Bij een onderzoeksplichtig project, worden de volgende stappen doorlopen:

 1. Archeologisch bureauonderzoek
 2. Archeologisch booronderzoek verkennend
 3. Archeologisch booronderzoek karterend
 4. Proefsleuvenonderzoek
 5. Opgraving

Bij kleine plangebieden worden stappen 1, 2 en 3 soms gecombineerd uitgevoerd. Voor stappen 2 en 3 is een Plan van Aanpak vereist, voor stappen 4 en 5 een Programma van Eisen. Na iedere stap wordt door het bevoegd gezag (Rijk op rijksmonumenten, gemeente op alle overige terreinen) beoordeeld of een vervolgstap noodzakelijk is. Het bevoegd gezag beoordeelt ook PvA’s en PvE’s.

Informatie aanleveren

Om aanvragen goed te kunnen beoordelen volgt uit het bovenstaande dat stukken moeten worden aangeleverd waaruit blijkt:

 • Op welke locatie de bodem wordt verstoord
 • Over welk oppervlak dat gebeurt
 • Tot welke diepte dat gebeurt

In de praktijk gaat dit om kaartmateriaal waarop staat waar verstoord wordt en om doorsnedes van bijvoorbeeld funderingen waaruit de diepte van de verstoring blijkt.

Lees minder