Zonnevelden in Houten: ja! Maar niet overal én met behoud van de waarden van het Houtense buitengebied

Met dit uitnodigingskader laat de gemeente Houten zien dat initiatiefnemers welkom zijn. Zonnevelden zijn gewenst omdat ze in de ogen van de gemeente nodig zijn om de landelijke en Houtense energiedoelen te halen. Natuurlijk wordt er ook ingezet op panelen op daken. Maar omdat wij met ons allen een hoog verbruik van energie hebben, is er meer nodig dan alleen panelen op het dak.   Maar, Houten wil ook haar buitengebied beschermen. De landschappelijke waarden. Natuur. Cultuurhistorie. Archeologie. Recreatie. Landbouw. Zonnevelden kunnen niet overal en niet overal evenveel.   Dit Uitnodigingskader biedt informatie over en inzicht in de grondhouding van de gemeente. Bedoeld voor grondeigenaren die overwegen een zonneveld op eigen land aan te leggen. Voor inwoners van Houten en professionele investeerders die op grond van iemand anders een zonneveld willen starten. Voor bewoners van het buitengebied die zich misschien zorgen maken om het landschap en of het uitzicht vanuit hun eigen woning.   U bevindt zich in het online uitnodigingskader. De gemeenteraad heeft op 28 november 2017 ingestemd met:

  1. het bijbehorende PDF document genaamd ‘Uitnodigingskader’
  2. de gebiedstabel die de inschatting van de kansrijkheid weergeeft

U kunt beide documenten hieronder downloaden, en een lijst met ‘veelgestelde vragen’.   Belangrijke toevoegingen Daarbij zijn diverse amendementen en moties besproken ter aanscherping van het uitnodigingskader. Besloten is om expliciet de voorkeur voor dubbel landgebruik uit te spreken en het gebied ‘Oeverwal Tull’ qua kansrijk op oranje (= beperkt) te zetten. Bij de vaststelling van de legesverordening is besloten om een maximum te stellen aan de leges die de aanvrager aan de gemeente moet betalen voor het realiseren van een grondgebonden zonne-energiesysteem. Het maximum is vastgesteld op € 100.000 (Tarieventabel Legesverordening).

Ook is op 18 juli 2019 een motie aangenomen over het streven naar 50%  lokaal eigenaarschap bij duurzaamheidsinitiatieven, waaronder zonnevelden.

Visie van Houten (aangenomen door de raad)