Relevante links voor initiatiefnemers

Een initiatiefnemer doet er verstandig aan om de beoogde locatie nader te onderzoeken op specifieke kenmerken en regels. Zie deelpagina’s van www.houten.nl zoals:

Zonnepanelen op het dak van uw monumentale woning?

De gemeente maakt vooraf duidelijk waar de eigenaar van een monument bij het plaatsen van zonnepanelen en/of –collectoren aan moet voldoen. De beleidsregels geven een duidelijk toetsingskader voor de gemeente en maken consequente advisering door de monumentencommissie mogelijk. De beleidsregels staan onderstaand weergeven en op de gemeentelijke webpagina.

 

Omgevingsvergunning aanvragen

Er is een omgevingsvergunning nodig wanneer je zonnepanelen en –collectoren wil aanbrengen op, aan of nabij het monument. Dit op grond van de Woningwet, de Monumentenwet en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De vergunningaanvraag wordt geweigerd als de cultuurhistorische waarden onevenredig worden aangetast. Dit beoordeelt het college na advisering door de monumentencommissie.

 

Waar mag het zeker niet 

Er mogen geen zonnepanelen en -collectoren:

 • Op monumentale gebouwen met een bijzondere bestemming (kerken en kastelen)
 • Op rieten daken in verband met brandgevaar en technische uitvoerbaarheid

Voor u is het wellicht interessant om mee te doen aan een gezamenlijk project voor zonnepanelen op het dak of veld van iemand anders.

Lees hier de criteria voor panelen op monumentale daken

Criteria op monumentale daken

 • Zonnepanelen en/of -collectoren zijn ondergeschikt in het dakvlak en in het bebouwing- en straatbeeld
 • Zonnepanelen en/of -collectoren worden buiten het zicht geplaatst, vanuit openbaar toegankelijk gebied gezien
 • Zonnepanelen en/of -collectoren moeten reversibel worden aangebracht, dat wil zeggen dat de ingreep weer ongedaan gemaakt kan worden zonder blijvende schade aan het pand. Bijvoorbeeld, bij pannendaken middels haken net boven het pannendak
 • Plaatsing van zonnepanelen en/of –collectoren is alleen mogelijk op daken. In het buitengebied is plaatsing op het maaiveld mogelijk, onder nader te stellen voorwaarden
 • De kleur van de panelen en collectoren is zoveel mogelijk overeenkomstig het achterliggende dakvlak
 • De randen van de panelen moeten in dezelfde kleur worden uitgevoerd als de panelen zelf teneinde een zo rustig mogelijk beeld te krijgen
 • Op een schuin dak geldt, dat zonnepanelen geheel binnen het dakvlak en onder dezelfde hellingshoek van het dakvlak moeten worden geplaatst
 • Op een plat dak geldt de zonnepanelen en/of -collectoren binnen een hoek van 15 graden t.o.v. het dak liggen, met een minimale afstand tot de dakrand van 1 meter
 • Als er meerder soorten daken aanwezig zijn, gaat de voorkeur uit naar platte daken boven schuine daken. Als er bijgebouwen zijn zonder of van ondergeschikte cultuurhistorische waarde heeft plaatsing op daken van deze gebouwen de voorkeur
 • Het percentage van een hellend dakvlak dat van zonnepanelen wordt voorzien mag inclusief dak-doorbraken (dakkapellen, dakramen en overige toegevoegde elementen) maximaal 60% bedragen van het totale dakoppervlak
 • Zonnepanelen dienen zo laag mogelijk in het hellende dakvlak te worden aangebracht, met dien verstande dat ten minste drie dakpannen aan de onderzijde vrij worden gelaten. Aan de bovenzijde van het hellend dak dienen ten minste vier dakpannen vrij te worden gelaten
 • Zonnepanelen en/of –collectoren moeten zo worden aangebracht dat zij minstens vier dakpannen van de dakrand verwijderd blijven; waar sprake is van een dak met vier schilden moeten de panelen of collectoren minstens vier dakpannen verwijderd blijven van de denkbeeldige loodlijn vanuit het punt van samenkomst van nokvorst en hoekkeper
 • Zonnepanelen dienen in een regelmatig patroon te worden geplaatst, bij voorkeur aaneengesloten en een rechthoek vormend;
 • Bij plaatsing op een dak van een monument met een kapconstructie die van cultuurhistorische waarde is kan het college de initiatiefnemer vragen een rapport te overleggen waarin wordt aangetoond dat de constructie niet wordt aangetast en de verhoogde belasting van het gewicht van de panelen kan dragen.

Lees minder