Direct-omwonenden meenemen in het initiatief

De initiatiefnemer betrekt direct-omwonenden wanneer er serieuze plannen zijn om een zonneveld te starten. Dit gebeurt in samenspraak met de gebiedscoördinator van de gemeente. Formeel hoeven alleen die omwonenden te worden betrokken die direct zich hebben op het geplande zonneveld. Bij voorkeur krijgen ook andere geïnteresseerden uit het gebied de mogelijkheid deel uit te maken van het voorbereidende traject. De gemeenteraad hecht hier grote waarde aan en dit past binnen het bredere participatiebeleid van Houten.

Rolverdeling tussen initiatiefnemer en gemeente

De initiatiefnemer (grondeigenaar, marktpartij) is het eerste aanspreekpunt over hoe het zonneveld eruit zou kunnen gaan zien, wat de planning is, et cetera. De gemeente is formeel alleen vergunningverlener. Maar, gemeente en initiatiefnemer trekken zo goed mogelijk samen op. Zodat het proces van participatie zo zorgvuldig en prettig mogelijk kan verlopen.

Vijf manieren om te participeren

Er zijn verschillende manieren voor belanghebbenden om te participeren

  • meeweten: u wordt geïnformeerd. U bent verder niet actief betrokken
  • meedenken: u denkt mee over het plan
  • meewerken: u werkt actief mee aan het project
  • meebeslissen: u kunt meebeslissen. Vaak beslist het college van B&W en/of de raad
  • meefinancieren: u kunt deelnemer zijn aan een project door dit mede te financieren

Voorwaarden voor goede burgerparticipatie

Goede burgerparticipatie

Open en heldere communicatie met de omgeving kan de steun voor uw initiatief vergroten. Er is geen blauwdruk, maar wel een aantal ingrediënten voor een goede communicatie-en participatieaanpak. Namelijk:

  • Breng alle belanghebbenden in kaart. Inventariseer welk(e) belang(en) zij hebben bij uw initiatief .
  • Breng in kaart wat mogelijke gevoeligheden zijn. Bepaal hoe communicatie en participatie een bijdrage kunnen leveren om deze op te lossen.
  • Sta van te voren stil bij de vraag of de betrokkenen mogen meedenken, meewerken of misschien zelfs mogen meebeslissen en mee investeren.
  • Bepaal uw aanpak op basis van voorgaande stappen. Afhankelijk van de impact van uw plan en de belangen die er spelen.
  • Informeer betrokkenen over de voortgang van uw plan.

Meer informatie en Toolkit Leefstijlen

Op de gemeentelijke website staat veel informatie, die u kan helpen bij het verder vormgeven van de communicatie en participatie rondom uw initiatief. Zoals: