Wat is er daadwerkelijk vastgesteld?

De gemeenteraad heeft eind 2017 per gebied een maximale oppervlakte zonneveld per gebied vastgesteld. De overige ‘voorwaarden voor een zonneveld’ per gebied zijn vooral richtinggevend. Doel is om de vergunningaanvrager inzicht te geven in wat de gemeente van belang vindt. Op welke aspecten bij de inpassing van een zonneveld wordt gelet. Dit helpt een initiatiefnemer bij het voorbereiden van de aanvraag.

Procedure aanvragen omgevingsvergunning zonnevelden

Zonnevelden zijn nieuw voor het Houtense landschap. Elke aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een zonneveld is uniek. Elk gebied heeft een eigen karakter. Om tot een goede afweging te komen volgt de gemeente een uitgebreide procedure. Wat kan de aanvrager van de procedure verwachten? De aanvrager:

 • dient een principeverzoek in van enkele pagina’s
 • beantwoordt vragen van de gemeente naar aanleiding van het principeverzoek
 • ontvangt een reactie van de gemeente over de kans van slagen, of een afwijzing
 • vraagt een omgevingsvergunning aan inclusief een goede ruimtelijke onderbouwing
 • beantwoordt vragen van de gemeente naar aanleiding van de aanvraag
 • ontvangt binnen 26 weken uitsluitsel over de omgevingsvergunning
 • een langere termijn is mogelijk als dit nodig is voor een goede afweging
 • dit is inclusief de inzagetermijn van zes weken

Een goede ruimtelijke onderbouwing wordt in de regel uitgevoerd door een stedenbouwkundig bureau. Zij kunnen u verder helpen met het benodigde onderzoek voor de aanvraag. Van belang zijn bijvoorbeeld de landschappelijke inpassing en de verwachte impact op natuur, water en bodem.

Leges gemaximaliseerd

Deze gehele procedure vergt ook van de gemeente een grote ureninzet. De aanvrager moet daarom leges betalen aan de gemeente. De exacte bouwleges zijn voor iedere aanvraag verschillend. De hoogte is afhankelijk van verschillende factoren zoals:

 1. de bouwkosten
 2. of (en zo ja, welke) planologische ontheffing nodig is
 3. welke onderzoeksrapporten moeten worden beoordeeld

De gemeente heeft de legesverordening aangepast. Besloten is een maximum te stellen aan de leges die de aanvrager moet betalen voor het realiseren van een grondgebonden zonne-energiesysteem. Het maximum is vastgesteld op € 100.000 (zie de Tarieventabel Legesverordening, artikel 2.3.1.11). De Tarieventabel biedt uitleg en nadere uitwerking van de Legesverordening.

Toekomst: lijst van eisen en wensen

Zodra er formele aanvragen gaan lopen, ontstaat er gaandeweg een lijst met eisen en wensen. Deze site zal hier inzicht in geven. Een voorbeeld is dat de gemeente een circulaire economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen nastreeft. Een CE keurmerk voor de veiligheid van de installatie is vanzelfsprekend. Maar ook van belang is de herkomst van de materialen waar het zonnepaneel van is gemaakt. Bij voorkeur worden hier concrete keurmerken aan verbonden.