Blokhoven West: zeer beperkt geschikt

Let op: Dit gebied valt binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hiervoor is een ‘Heritage impact assessment’ (HIA) uitgevoerd. Initiatieven voor zonnevelden in dit gebied moeten worden besproken met de provincie vanwege de aangevraagde Wereld Erfgoed Status. Kijk voor meer informatie bij Cultuurhistorie

 

Dit gebied is zeer beperkt geschikt voor zonnevelden vanwege:

  • het unieke karakter van de Schootsvelden van de Hollandse Waterlinie
  • het inundatiegebied
  • het open landschap met daarin weidevogels

  Een toelichting op de kansrijkheid en randvoorwaarden voor zonnevelden leest u hieronder.

Open landschap
Natuur/Weidevogels
Waterlinie
Monumenten
Recreatie

Randvoorwaarden Zonnevelden

  • Zonnepanelen zijn beperkt mogelijk
  • Kansen voor enkele kleinschalige installaties langs de rand van de bebouwing
  • Bijvoorbeeld opwekking energie voor eigen gebruik (particulier/bedrijfsmatig)
  • Max 5% van gebied benutten voor zonnevelden
  • Dit maximum is gelijk aan ongeveer 15 hectare
  • Max 1 meter hoog (tenzij hoge bebouwing naast/achter installatie)

Karakter Blokhoven West

Polder Blokhoven is een grote open ruimte. De hoge gronden hebben beschutting en worden gebruikt voor fruitteelt. De lage gronden bestaan uit weiden en de Hollandse Waterlinie. De weiden worden gebruikt voor waterberging en de weidevogels. De Waterlinie is een rijksmonument en trekt recreatie aan. De zichtlijnen van de schootsvelden en het inundatiegebied van de Waterlinie moeten open blijven.

Foto's in dit gebied (klik voor slide show)