Blokhoven Oost: beperkt geschikt

Vanwege de spoorlijn is de relatie tot de Hollandse Waterlinie in dit gebied veel kleiner dan in Blokhoven West. Wel speelt dezelfde openheid en het zicht op dit gebied vanaf de Lekdijk.

De grootste beperking in dit gebied is echter het belang voor weidevogels. De afgelopen jaren hebben diverse agrariërs zich met aangepast beheer van het grasland ingezet om de daling in weidevogels te keren. Goede inpassing van eventuele zonnevelden is cruciaal. Lees meer over weidevogels in: Natuur.

 

Een toelichting op de kansrijkheid en randvoorwaarden voor zonnevelden leest u hieronder.

Open landschap
Weidevogels
Waterlinie
Monumenten
Recreatie

Randvoorwaarden Zonnevelden

  • Zonnevelden moeten verkaveling volgen
  • In totaal mag niet meer dan 10% van het gebied benut worden
  • Dit maximum is gelijk aan ongeveer 25 hectare
  • Bij voorkeur liggen de zonnevelden aan de randen van het gebied, langs bebouwing of infrastructuur
  • Maximale hoogte van 2 meter
  • Nabij gebieden geschikt als broedgebied weidevogels: een lagere opstelling en afstand behouden (voorlopig minimaal 300 meter)
  • Een (groene) afscherming kan worden geëist in afstemming met direct omwonenden

Karakter Blokhoven Oost

Polder Blokhoven is een grote open ruimte. Het oostelijke deel heeft minder ruimtelijke verbinding met de Hollandse Waterlinie, wel hebben veel recreanten zicht op het gebied vanaf de Lekdijk. Er is fruitteelt en weiden van belang voor weidevogels en waterberging. De structuurvisie benoemt ruimte voor alternatieve energie.

Foto's in dit gebied (klik voor slide show)