Nieuw Wulven: zeer beperkt geschikt

Let op: Dit gebied valt binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hiervoor is een ‘Heritage impact assessment’ (HIA) uitgevoerd. Initiatieven voor zonnevelden in dit gebied moeten worden besproken met de provincie vanwege de aangevraagde Wereld Erfgoed Status. Kijk voor meer informatie bij Cultuurhistorie

 

Met name de zuidwestelijke hoek van dit gebied biedt kansen:

  • drijvende panelen op de helofytenfilters
  • reguliere panelen in het gebied rond de filter en tussen de filters en het spoor

De rest van het gebied heeft vooral een recreatieve en deels agrarische functie.  

 

Een toelichting op de kansrijkheid en randvoorwaarden voor zonnevelden leest u hieronder.

recreatie
beschut landschap

Randvoorwaarden zonnevelden

  • drijvende panelen zijn mogelijk op de helofytenfilters
  • reguliere panelen zijn mogelijk rondom de helofytenfilters en in het gebied tussen helofytenfilters en het spoor
  • maximale hoogte is 2 meter voor reguliere panelen
  • 100% van de helofytenfilters en omringende gebied mag worden benut (circa 3 hectare)
  • 0% van het recreatiedeel van Nieuw Wulven mag worden benut

Karakter Nieuw Wulven

Ten noorden van de Rondweg is een groot recreatiebos. Ten zuiden daarvan grenst een helofytenfilter aan de Rondweg van Houten. Dit wordt gebruikt voor de opvang en zuivering van overstortwater uit de riolering. Dit filter versterkt ook landschappelijke en ecologische kwaliteiten. Dit gebied bevat een aaneengesloten populieren bosgebied.

Foto's in dit gebied