Noord van t Waal: beperkt geschikt

In dit gebied zijn er op dit moment beperkte mogelijkheden voor zonnevelden. Dit gebied valt binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hiervoor is een ‘Heritage impact assessment’ (HIA) uitgevoerd. Initiatieven voor zonnevelden in dit gebied moeten worden besproken met de provincie vanwege de aangevraagde Wereld Erfgoed Status. Kijk voor meer informatie bij Cultuurhistorie

 

Daarnaast is het van belang een zone vrij te houden rond gebieden geschikt voor weidevogels en als pleisterplaats voor trekvogels. Denk met name aan Reservaat De Kroon. Opstellingen zijn daarom bij voorkeur laag en nabij huidige opgaande elementen.  

 

Een toelichting op de kansrijkheid en randvoorwaarden voor zonnevelden leest u hieronder.

Graslanden
Fruitboomgaarden
Recreatie
Weidevogels

Randvoorwaarden zonnevelden

  • ruimte voor klein- en grootschalige zonnevelden
  • copeverkaveling volgen
  • niet meer dan 10% van het gebied
  • dit is ongeveer gelijk aan 25 hectare
  • maximale hoogte van 2 meter
  • nabij gebieden geschikt als broedgebied weidevogels en pleisterplaats trekvogels: een lagere opstelling en afstand behouden (voorlopig: 300 meter) in geval van open landschap
  • naast een boomgaard mag de installatie niet hoger zijn dan de boomgaard
  • afhankelijk van het exacte kavel en de inrichting kan een (groene) afscherming worden geëist

Karakter Noord van 't Waal

De diepe doorzichten over de gehele diepte van de polder kenmerken dit gebied.  In het zuiden grenst dit gebied aan de bebouwingslinten van Tull en ’t Waal. In het noorden aan de Schalkwijksewetering en de wilgenbeplanting.

De hoofdfuncties van dit gebied zijn duurzame en verbrede landbouw en intensieve recreatie met publiekstrekkers. Daarnaast zijn er kleinschalige recreatieve toevoegingen en is er ruimte voor behoud en beperkte versterking van de natuur.

Weidevogelgebied van de gemeente is gelegen in dit zeer open landschap.

Foto's van dit gebied (klik voor slide show)