NO van Schalkwijk: geschikt

Dit gebied is geschikt voor het plaatsen van zonnevelden vanwege

 • relatief beschut landschap met open ruimten ertussen
 • er fietsen relatief weinig recreanten langs A-R-kanaal
 • in algemeen (niet specifiek panelen) zijn initiatieven welkom ‘voor compacte verdichting die het karakter versterken’

 

Een toelichting op de kansrijkheid en randvoorwaarden voor zonnevelden leest u hieronder.

open landschap
beschutting
beperkte recreatie

Randvoorwaarden zonnevelden

 • copeverkaveling volgen
 • bij voorkeur aansluiten bij AR kanaal of bebouwing Schalkwijk
 • bomen langs AR-kanaal moeten behouden blijven
 • karakteristieke doorzichten vanuit het lint van Schalkwijk behouden
 • maximale hoogte 2 meter
 • agrarisch medegebruik of hogere landschapselementen: hogere installatie
 • maximaal 10% van het totale gebiedsoppervlak
 • dit maximum is circa 45 hectare
 • in samenspraak met direct onwonenden kan een (groene) afscherming worden geëist
lees meer

Beoordelingskader Structuurvisie Eiland van Schalkwijk – 2011 zegt ook nog:

 • toevoegen van landschappelijke elementen
 • verdichting is mogelijk
 • bebouwing in de polder ligt minimaal 175 meter uit de achterzijde van de huiskavel langs het lint van Schalkwijk en belemmert niet de karakteristieke doorzichten over het agrarische landschap vanuit het lint

Lees minder

Karakter Noordoost van Schalkwijk

Aan de noordzijde ligt het Amsterdam Rijnkanaal met boombeplanting. De zuidzijde grenst aan het bebouwde lint van Schalkwijk. Dit biedt mooie doorzichten op de karakteristieke copeverkaveling met vee- en fruitteelt.

De hoofdfunctie van dit gebied is vee- en fruitteelt. Nevenfuncties zijn kleinschalige recreatie met routes voor langzaam verkeer en duurzame energie opwekking.

Het landschap is niet geheel open vanwege afwisseling boomgaarden en gras.

Foto's van dit gebied (klik voor slide show)