NO van Schalkwijk: geschikt

Dit gebied is geschikt voor het plaatsen van zonnevelden vanwege

 • relatief beschut landschap met open ruimten ertussen
 • er fietsen relatief weinig recreanten langs A-R-kanaal
 • in algemeen (niet specifiek panelen) zijn initiatieven welkom ‘voor compacte verdichting die het karakter versterken’

  Een toelichting op het lopende initiatief,  de kansrijkheid en randvoorwaarden voor zonnevelden leest u hieronder.

open landschap
beschutting
beperkte recreatie

Provinciale weg, Schalkwijk

Status: vergund

 

Dit zonneveld heeft een oppervlakte van 16,4 ha en heeft een gezamenlijk vermogen van circa 16,5 MWp. Een zonnepark met deze oppervlakte kan circa 4600 huishoudens van elektriciteit voorzien.

Na dit zonneveld blijft er in dit gebied nog 28,6 hectare over voor zonnevelden.

Randvoorwaarden zonnevelden

 • copeverkaveling volgen
 • bij voorkeur aansluiten bij AR kanaal of bebouwing Schalkwijk
 • bomen langs AR-kanaal moeten behouden blijven
 • karakteristieke doorzichten vanuit het lint van Schalkwijk behouden
 • maximale hoogte 2 meter
 • agrarisch medegebruik of hogere landschapselementen: hogere installatie
 • maximaal 10%, 45 hectare van het totale gebiedsoppervlak
  • 16,4 hectare is in de vergund
 • in samenspraak met direct omwonenden kan een (groene) afscherming worden geëist
lees meer

Beoordelingskader Structuurvisie Eiland van Schalkwijk – 2011 zegt ook nog:

 • toevoegen van landschappelijke elementen
 • verdichting is mogelijk
 • bebouwing in de polder ligt minimaal 175 meter uit de achterzijde van de huiskavel langs het lint van Schalkwijk en belemmert niet de karakteristieke doorzichten over het agrarische landschap vanuit het lint

Lees minder

Karakter Noordoost van Schalkwijk

Aan de noordzijde ligt het Amsterdam Rijnkanaal met boombeplanting. De zuidzijde grenst aan het bebouwde lint van Schalkwijk. Dit biedt mooie doorzichten op de karakteristieke copeverkaveling met vee- en fruitteelt.

De hoofdfunctie van dit gebied is vee- en fruitteelt. Nevenfuncties zijn kleinschalige recreatie met routes voor langzaam verkeer en duurzame energie opwekking.

Het landschap is niet geheel open vanwege afwisseling boomgaarden en gras.

Foto's van dit gebied (klik voor slide show)