Tijdelijke vergunningstop zonnevelden in afwachting nieuw beleid

Het huidige uitnodigingskader zonnevelden is in de afgelopen maanden geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat het kader inderdaad uitnodigend werkt voor initiatiefnemers. Drie zonnevelden met een totaal van 46 hectares zijn inmiddels vergund. Maar verschillende partijen mistten wel een integrale afweging van belangen. Denk hierbij aan landbouwwaarde van de grond, biodiversiteit en burgerparticipatie. Zowel ontwikkelaars, grondeigenaren als omwonenden gaven dit aan. Zij vragen van de gemeente  meer duidelijkheid over en sturing  op de kwaliteit van zonnevelden.

Om meer op kwaliteit te kunnen sturen, stelt het college nu aan de gemeenteraad voor om het beleid te gaan wijzigen. De gemeenteraad vergadert hier op 19 mei over. De raad kan het nieuwe beleid naar verwachting in november 2020 vaststellen. Na 19 mei zal deze website worden aangepast aan de actuele situatie.

Schaarse vergunningen

De basis van het nieuwe beleid is het principe van ‘schaarse vergunningen’. Dit betekent dat alle plannen voor zonnevelden in Houten voor een bepaald moment in het jaar ingediend moeten worden. Daarna beoordeelt de gemeente de plannen. Een Houtens puntensysteem helpt de gemeente bij het kiezen van  de beste plannen. Voor deze plannen kan de initiatiefnemer een vergunning aanvragen.

Puntensysteem

Initiatiefnemers kunnen punten ‘scoren’ in een puntensysteem door in hun plan rekening te houden met verschillende aspecten. Denk bijvoorbeeld aan de (landschappelijke) inpassing van het zonneveld in de omgeving, de participatie van de omwonenden of het effect van het zonneveld op de omgeving.  De gemeente gaat de komende maanden het puntensysteem in samenwerking met inwoners en stakeholders vorm geven. 

Vergunningstop

Het college heeft besloten tot een ‘vergunningsstop’ voor zonnevelden totdat het nieuwe beleid vastgesteld is. Dit is om te voorkomen dat zonnevelden vergund worden op basis van het oude beleid. In het oude beleid wordt minder op kwaliteit gestuurd. De maatregel levert geen vertraging op voor initiatiefnemers. Zij kunnen de SDE++-subsidie die zij nodig hebben pas weer in 2021 bij de Rijksoverheid aanvragen.

Naar een duurzame samenleving

De gemeente heeft hoge energie ambities. Meer duurzame energie is nodig om klimaatneutraal te worden. En om minder afhankelijk te worden van aardgas. Houten zet in op energiebesparing én opwekking van duurzame energie, waaronder zonne-energie. Voor zonne-energie is ruimte nodig. Er liggen kansen in het Houtense buitengebied. Het is belangrijk om de nieuwe ontwikkeling zorgvuldig een plek te geven. 

Meer over waarom zonnevelden

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Vanwege de uitzonderlijke universele waarden is de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) genomineerd om in 2020 te worden aangewezen als UNESCO werelderfgoed. Om te beoordelen wat de impact en inpasbaarheid van diverse vormen van duurzame energie is in relatie tot deze waarden wordt momenteel voor de hele NHW en Stelling van Amsterdam een zogenoemde ‘Heritage Impact Assessment’ (HIA) uitgevoerd. Een aanzienlijk deel van het buitengebied van de gemeente Houten ligt binnen de begrenzing van de NHW. Initiatieven voor zonnevelden binnen deze begrenzing worden aangehouden tot het moment dat de resultaten van de HIA bekend zijn. De waarde van de NHW wordt meegenomen in het nieuwe beleid voor zonnevelden wat naar verwachting in november 2020 gereed is.

Tijdelijke plafonds

De gemeenteraad heeft tijdelijke plafonds vastgesteld. Hiermee kunnen inwoners en bedrijven in Houten wennen aan het fenomeen zonnevelden. Ook kan eventuele wildgroei van zonnevelden worden beperkt. In deze startperiode worden ervaringen opgedaan. De plafonds voor de periode tot 1 januari 2020 zijn:

  • maximaal 100 hectare zonnevelden in de gehele gemeente
    • zonneveld van 14,6 hectare in ’t Goy heeft een definitieve vergunning
    • twee zonnevelden van 14,6  en 16,5 hectare, respectievelijk in ’t Goy en en het noord oosten van Schalkwijk, zijn ook vergund.
  • maximaal 20 hectare omvang per individueel zonneveld dan wel aansluitende zonnevelden opgeteld
  • maximale oppervlakte per gebied

Naar de Visie van Houten
Initiatiefnemers
Omwonenden
Energie&Klimaat
Landschap
Natuur

Inpassen in het landschap

Grotere zonnevelden hebben een impact op het landschap. Ze voegen er iets aan toe of ze ontnemen er iets aan, dat is voor iedereen persoonlijk. Een zorgvuldige inpassing in de omgeving is noodzakelijk. De gemeente beschrijft de relatie tussen zonnevelden en haar omgeving en waar een initiatiefnemer rekening mee moet houden.

Meer over Omgeving

Zonnevelden in Houten op de kaart

Deze kaart geeft een eerste indruk van welke gebieden kansrijk zijn (groen). In ander gebieden zijn zonnevelden moeilijker in te passen (oranje) of zelfs ongewenst (rood). Ieder gebied krijgt maar 1 kleur. Per initiatief moet in detail naar de locatie worden gekeken. En een vergunningtraject worden doorlopen. Een groen-gekleurd gebied bestaat vooral uit kansrijke locaties maar bevat ook locaties die minder geschikt zijn. Rood-gekleurde gebieden zijn grotendeels ongeschikt, maar ook daar zijn, op beperkte schaal, bijzondere oplossingen denkbaar.

Naar de kansenkaart

Ieder gebied is uniek

Kenmerken, kansen en voorwaarden voor zonnevelden per gebied

Info per gebied

Wilt u ook zonne-energie opwekken?

Wellicht heeft u grond, of wilt u investeren in panelen op grond van iemand anders. Kijk hier wat u kunt doen! Welke procedure moet u doorlopen? En wat verwacht de gemeente van u voor wat het betrekken van de omgeving?

Voor initiatiefnemers

Inwoners van het buitengebied

Inwoners van het buitengebied zijn vaak heel verdeeld in hun mening over zonnevelden. De één wil graag aan de eigen grond een extra functie toevoegen, investeren in zonnevelden, aan energiedoelen bijdragen. De ander wil het landschap in huidige vorm behouden, is bezorgd om een zonneveld in het zicht van de eigen woning, of vreest een afname van recreatie. De gemeenteraad heeft het belang uitgesproken van meepraten én mee investeren voor wie dat wil. Als er concrete initiatieven spelen dan hebben direct omwonenden en andere belanghebbenden recht op inspraak.

Meer over omwonenden & inspraak

Energie van de zon is van belang voor ons allemaal. Doet u mee?

Nieuwsberichten

Gemeenteraad stemt unaniem in met het Uitnodigingskader

Gespreksavond op 20 september 2017

Postcoderoosprojecten in Houten